Spuštěny nové webové stránky
  
Divadelní spolek
Pik-Art
Mírové náměstí 1
411 45 Úštěk

NAŠI SPONZOŘI

Statut občanského sdružení znamená, že patříme do neziskového sektoru. I před vznikem občanského sdružení jsme fungovali jako ochotnický spolek. Naše seskupení není a nikdy nebylo výdělečné. Veškerá naše aktivita k Vám směřuje z čistě osobního zájmu a prožitku. Naše existence je závislá na dotacích od Města Úštěk, sponzorských příspěvcích a grantech, které nyní při právním statutu - občanské sdružení - můžeme čerpat.

Od založení sdružení v roce 2004 se nám podařilo získat několik desítek tisíc z dotací, grantů a sponzorských příspěvků. Veškerá finanční výpomoc vždy putuje směrem k Vám - divákům, příznivcům a kamarádům. Jen k ní pravidelně přidáme notnou dávku dobrovolné práce a vlastních prostředků. Odměnou a zpětnou vazbou jsou nám pak zaplněné divadelní sály či vysoká návštěvnost našich kulturně-společenských akcí.

Pokud máme pokračovat v této rozdělané práci, potřebujeme i Vás. Kultura obecně nikdy není výdělečná a i my se k ní řadíme. Proto budeme rádi za každý sponzorský příspěvek, který umíme řádně ocenit. Každý sponzor od nás obdrží speciální "Čestné členství" v našem sdružení. Tato kartička bude pro něj volnou vstupenkou na všechny akce pořádáné občanským sdružením PIK-ART. Navíc pokud jste fyzická osoba, uvedeme Vaše jméno v této sekci webových stránek, a pokud jste právnická osoba, zobrazíme zde Vaše logo či název společnosti. Darovací smlouvy pro případné sponzory naleznete v sekci dokumenty nebo zde. Pokud zvolíte anonymní zaslání finančního příspěvku, pak č. ú. je:

193627271/0300

V lednu v r.2014, pod tlakem právních změn dochází k přejmenování sdružení, a to na DIVADELNÍ SPOLEK PIK-ART.

 

NAŠI DOSAVADNÍ SPONZOŘI:


M U D r.   A n n a   G r e y e r o v á,   z u b n í   l é k a ř k a


J a r o s l a v   N o g a,   e l e k t r o   p r á c e


J a n   Č e r n ý,   a u t o o p r a v n a


J i ř í   C e t e l,   p n e u s e r v i s


O p t i k a   J  &  J   K r e j č í


P e t r   M a l i v á n e k,   t r u h l á ř s t v í


M a r l e n,   k o ž e n é   z b o ž í

marlen


H n u t í   n e z á v i s l ý c h   z a   h a r m o n i c k ý
r o z v o j   o b c í   a   m ě s t


P a v e l   K u n d r á t,  e l e k t r o   p r á c e


N á r o d n í   d i v a d l o


L e n k a   V o t ý p k o v á,  k o s m e t i c k é   s t u d i o

  • líčí členy divadelního souboru před každým představením


J a n a   P e t r u s o v á,  k a d e ř n i c k ý   s a l ó n

  • modeluje účesy pro zvláštní akce sdružení /Vinobraní, div. představení apod./


S v a t e b n í   s a l o n   B r i l l i a n t   P r i n c e s s


 

 

xxxxxx
1715983200